1 Resources share the relationship originator to Yukawa, Kazuhiko