1 Resources share the relationship contributor to Yukawa, Kazuhiko